Regulamin

 • Regulamin świadczenia usług dla pacjentów

  1. Postanowienia ogólne.

  1.1. Zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem:

  • Sklepu internetowego, wydzielonej części serwisu internetowego udostępnionego pod adresem www.biomol.pl (zwanej dalej Serwisem),
  • Infolinii +48 042 630-49-11 (zwaną dalej Infolinią),
  • przez Biomol-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Właścicielem Serwisu).

  1.2. Użytkownikiem Serwisu, zwanym dalej Użytkownikiem, jest osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  1.3. Informacje o Właścicielu Serwisu.
  Firma: Biomol-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Adres siedziby: ul. Huta Jagodnica 41, 94-412 Łódź, Polska

  Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000136366

  Kapitał zakładowy: 126 000,00 zł.

  Podmiot medyczny: księga rejestrowa nr 000000024500

  NIP 727-25-73-736, REGON 473083583.

  Adres e-mail: lp.lomoiboruib.

  2. Korzystanie z systemu

  2.1 Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

  2.2 W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Właściciela Serwisu dane osobowe.

  2.3 Etapy korzystania z Serwisu:

  • Dodanie wybranej usługi do koszyka;
  • Wyrażanie zgód niezbędnych do realizacji usługi i zakupu online;
  • Opłacenie zamówienia;
  • Po poprawnej weryfikacji płatności na podany adres mailowy zostaje wysłany link do e-ankiety, pin umożliwiający zalogowanie i numerem badania;
  • Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety i wysłania próbki włosów na adres: Biomol-Med Sp. z o.o , 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41;
  • Właściciel Serwisu informuje Użytkownika mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji usługi.

  3. Realizacja usług.

  3.1 Właściciel Serwisu wykonuje badania próbek dostarczonych przez Pacjenta.

  3.2 Właściciel Serwisu zapewnia instruktaż w zakresie prawidłowego pobierania próbek do badań.

  3.3 Pełna informacja o usługach znajduję się na stronie internetowej Właściciel Serwisu www.biomol.pl.

  3.4 Na życzenie klienta pracownicy udzielają takiej informacji telefonicznie.

  3.5 Badania realizowane są w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Właściciela Serwisu próbki włosów z wypełnioną e-ankietą.

  3.6 Właściciel Serwisu informuje pacjentów mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji jeżeli pacjent:

  • uzupełnił w e-ankiecie (imię, nazwisko, wiek, wagę, wzrost, adres wysyłki i/lub mailowy)
  • przesłał próbkę zgodną z wymaganiami.

  3.7 W przypadku braku możliwości wykonania zleconych badań ze względu na nadmierne obciążenie pracą, tymczasową niezdolność czy też brak możliwości technicznych, Klient informowany jest o potencjalnym terminie, w którym jego zlecenie będzie zrealizowane.

  3.8 Wszystkie rozbieżności między wymaganiami podanymi zamówieniu są wyjaśniane przed rozpoczęciem prac.

  3.9 Podwykonawstwo badań nie jest praktyką Właściciela Serwisu.

  3.10 Wszelkie zlecone przez Klienta i zaakceptowane przez Kierownika Laboratorium, badania wykonywane są przez personel laboratorium przy użyciu wyposażenia stanowiącego własność Właściciela Serwisu.

  3.11 Przed przyjęciem zlecenia Właściciel Serwisu zawsze sprawdza czy ma niezbędne zasoby materialne i personalne do realizacji rozpatrywanych badań.

  3.12 Zapisy z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu wpisywane są do historii badania w Intranecie. Dowodem na przeprowadzenie przeglądu wymagań dotyczących wyrobu jest zarejestrowanie badania w Intranecie.

  3.13 Właściciel Serwisu prowadzi dokumentację dotyczącą określania poszczególnych cech charakterystycznych stosowanych metod badawczych.

  3.14 Zakres badań wykonywanych przez Właściciela Serwisu dostępna jest w zakładce Usługi.

  3.15 Cennik może ulec zmianom w każdej chwili bez podania przyczyny. Aktualne ceny dostępne są w zakładce sklep na stronie www.biomol.pl

  4. Dostarczenie usług

  4.1 Właściciel Serwisu posiada kompletne wyposażenie administracyjne oraz pomiarowo-badawcze, niezbędne do prawidłowego przeprowadzania procesów z zakresu swojej działalności.

  4.2 Wyposażenie i jego oprogramowanie używane do wykonywania procesów zapewnia wymaganą dokładność oraz spełnia wymagania zawarte w specyfikacjach dotyczących procesów.

  4.3 Opis badania stanowi know-how Właściciela Serwisu, a jego poszczególne elementy zawiera opis punkt 4 niniejszego Regulaminu oraz biomol.pl/usługi/

  4.4 Zalecone w wyniku suplementy diety podawane są w nazwach systematycznych. Są one ogólnodostępne i bez trudu można się w nie zaopatrzyć w aptece, sklepach zielarskich czy w internecie. Właściciel Serwisu nie podaje nazw handlowych wskazanych preparatów, a tym samym nie promuje żadnej firmy dystrybuującej suplementy diety. Proponuje jednak zaopatrzenie się w preparaty naturalnego pochodzenia. Pacjent kupuje preparaty na własną odpowiedzialność, weryfikując ich składy u lekarza lub farmaceuty.

  4.5 Zalecona w wyniku dieta jest dietą optymalną dla typu metabolicznego i potrzeb organizmu pacjenta. Zadaniem tej diety jest wskazanie kierunku żywienia, jaki należy przyjąć, w celu osiągnięcia najlepszych efektów oraz wsparcia programu suplementacyjnego. W zaleconej diecie zostaną wyeliminowane wskazane przez Pacjenta nietolerancje pokarmowe (alergeny), jeżeli w trakcie zakupu wybierze odpowiednią dla siebie ilość na karcie produktu (w zakładce sklep) po czym uzupełni je w ankiecie.

  5. Zmiany Regulaminu

  5.1 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

  5.2 Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez wiadomość w Serwisie. O oczekującej wiadomości Użytkownik zostaje poinformowany na adres e-mail.

  5.3 Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.

Twój koszyk
Zamawiam