Polityka reklamacji i rezygnacji

 • Polityka reklamacji i rezygnacji

  1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu Użytkownik może zgłosić:

  • podczas osobistej wizyty w siedzibie Właściciela Seriwsu.;
  • wysyłając reklamację pocztą na adres: NZOZ Biomol-Med., 94-412 Łódź, Huta Jagodnica 41;
  • wysyłając reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: lp.lomoiboruib

  2. Właściciel Serwisu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z uzasadnieniem odmownego stanowiska. Odpowiedź na reklamację Właściciel Serwisu przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną, na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail.

  3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy/ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

  4. Użytkownik Serwisu może zrezygnować z wykonania usługi w terminie 21 dni od dnia zakupu (zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 21 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.) jeżeli poinformuje e-mailowo o rezygnacji i nie dostarczy próbki do Właściciela Serwisu.

  5. Dostarczenie próbki do Właściciela Serwisu jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy. Nie dostarczenie próbki w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy. Należność nie zostanie zwrócona.


Twój koszyk
Zamawiam