Dane osobowe

 • Ochrona danych osobowych w firmie Biomol-Med Sp. z o.o.

  Firma Biomol-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Huta Jagodnica 41, 94-412 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod nr KRS 0000136366 , identyfikująca się numerami NIP 7272573736 oraz REGON 473083583, kapitał zakładowy w wysokości 126 000,00 PLN, poświęca ochronie danych osobowych ogromną uwagę. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim celu i z jakiego powodu dochodzi do przetwarzania tych danych, komu możemy przekazywać te dane, oraz jakie w związku z tym prawa mają właściciele danych osobowych.

  W ramach prowadzonej działalności firma Biomol-Med Sp. z o.o., przetwarza dane osobowe kilku kategorii podmiotów i rodzajów danych, pośród których należą między innymi dane osobowe pracowników i ubiegających się o zatrudnienie, klientów – osób fizycznych/prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dostawców i odbiorców towarów oraz usług. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących tematyki przetwarzania danych osobowych w firmie Biomol-Med Sp. z o.o. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych można kierować pod adres e-mail: lp.lomoibdoi

 • 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane?
  Firma Biomol-Med Sp. z o.o. bardzo dokładnie dba o to, aby przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznie niezbędnym do celów, dla których są przetwarzane i stara się minimalizować wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych. Firma Biomol-Med Sp. z o.o. prawie zawsze przetwarza Państwa dane osobowe, przy czym są to takie dane osobowe jak: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz dane kontaktowe: adres zamieszkania/siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane w zakresie określonym przez konkretny cel przetwarzania, o czym jesteście Państwo poinformowani przed dokonaniem zakupu usług w związku z pozyskiwaniem Państwa danych osobowych.Do celów realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skorzystać z poniższego adresu email: lp.lomoibdoi

  2. Na podstawie jakich przesłanek przetwarzane są dane osobowe?

  Firma Biomol-Med Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko wtedy, kiedy zaistnieje jedna z przyczyn prawnych. Do przetwarzania danych osobowych może dojść:

   • na podstawie Państwa zgody, o ile zgoda ta została wyrażona,
   • bez Państwa zgody najczęściej na podstawie wypełnienia zobowiązań umowy o współpracy,
   • w związku z wypełnieniem zobowiązań prawnych


   W przypadku, gdy nie chodzi o sytuację opisaną w punkcie 1., firma Biomol-Med Sp. z o.o. nie przetwarza żadnych danych osobowych bez Państwa zgody.   2.1 Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypełniania zobowiązań wynikających z umowy

   W przypadku, gdy pomiędzy osobą a firmą Biomol-Med Sp. z o.o. zawarta jest umowa lub w związku z zawarciem umowy niezbędne jest przetworzenie danych osobowych, firma Biomol-Med Sp. z o.o. przetwarza je w ten sposób, aby mogła wypełniać swoje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy. W takiej sytuacji firma Biomol-Med Sp. z o.o. nie potrzebuje zgody na takie przetwarzanie danych. Takim rodzajem umowy może być na przykład umowa o pracę, umowa o przedstawicielstwo handlowe, jednostkowa umowa zawarta z klientem firmy Biomol-Med Sp. z o.o. lub umowy zawierane z odbiorcami i dostawcami towarów oraz usług.

   Zadaniem firmy Biomol-Med Sp. z o.o. jest dołożenie wszelkich starań, aby w związku z powyższym były przetwarzane dane osobowe tylko niezbędnie konieczne, a także przestrzeganie, aby przetwarzane dane osobowe były aktualizowane, a przede wszystkim usuwane, w przypadku, gdy ustąpią przesłanki do ich przetwarzania, np. zakończenie obowiązywania umowy.   2.2. Przetwarzane danych osobowych na potrzeby wypełniania zobowiązań prawnych

   Obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na firmę Biomol-Med Sp. z o.o. przepisy prawa. Niektóre przepisy prawa bezpośrednio nakładają na firmę Biomol-Med Sp. z o.o. obowiązek przechowywania/przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z działalności Biomol-Med Sp. z o.o. W związku z wypełnianiem tych zobowiązań nie jest wymagana zgoda osoby na takie przetwarzanie danych osobowych.

   Dla łatwiejszego wyobrażenia. Jeśli dana osoba jest na przykład pracownikiem firmy Biomol-Med Sp. z o.o., to firma Biomol-Med Sp. z o.o. jest zobowiązana do przetwarzania pewnych danych osobowych w związku z wypełnianiem zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

   Również w tym przypadku, firma Biomol-Med Sp. z o.o. dba o to, aby dane osobowe były przetwarzane w minimalnym możliwym zakresie, przez możliwie najkrótszy okres. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypełniania zobowiązań wynikających z umowy

   W przypadku, gdy pomiędzy osobą a firmą Biomol-Med Sp. z o.o. zawarta jest umowa lub w związku z zawarciem umowy niezbędne jest przetworzenie danych osobowych, firma Biomol-Med Sp. z o.o. przetwarza je w ten sposób, aby mogła wypełniać swoje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy. W takiej sytuacji firma Biomol-Med Sp. z o.o. nie potrzebuje zgody na takie przetwarzanie danych. Takim rodzajem umowy może być na przykład umowa o pracę, umowa o przedstawicielstwo handlowe, jednostkowa umowa zawarta z klientem firmy Biomol-Med Sp. z o.o. lub umowy zawierane z odbiorcami i dostawcami towarów oraz usług.

   Zadaniem firmy Biomol-Med Sp. z o.o. jest dołożenie wszelkich starań, aby w związku z powyższym były przetwarzane dane osobowe tylko niezbędnie konieczne, a także przestrzeganie, aby przetwarzane dane osobowe były aktualizowane, a przede wszystkim usuwane, w przypadku, gdy ustąpią przesłanki do ich przetwarzania, np. zakończenie obowiązywania umowy.   2.3 Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody

   Jeśli osoba udzieliła zgody firmie Biomol-Med Sp. z o.o. na przetwarzanie danych osobowych, już nawet z samego tego faktu dochodzi do przetwarzania tych danych. Wszelkie zgody, które uzyskuje firma Biomol-Med Sp. z o.o. są w pełni dobrowolne, a właściciel danych osobowych nie ma obowiązku ich udzielania. Co więcej nieudzielnie zgody nie powinno być związane z żadnymi niekorzystnymi następstwami. Co więcej raz udzieloną zgodę można kiedykolwiek bez jakichkolwiek sankcji odwołać. Odwołanie zgody nie obejmuje określonego przepisami prawa do przetwarzania danych realizowanego przed tym odwołaniem.


   3. Okres przetwarzania danych osobowych

   Firma Biomol-Med Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przez czas określony. Okres ten jest określony z uwzględnieniem celu i podstawy prawnej przetwarzania. Na przykład przetwarzanie danych osobowych na podstawie zobowiązań wynikających z umowy uwzględnia ich przetwarzanie przez okres niezbędny dla wypełnienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy, zatem w większości do upływu czasu przedawnienia ostatniego prawa wynikającego z tej umowy. Dokumentację medyczną przechowuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Do przetwarzania na podstawie na podstawie zobowiązań prawnych dochodzi przez okres niezbędnie konieczny dla wypełnia tych zobowiązań. Zaś jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z uprawnionym interesem właściciela danych osobowych, dane te są przetwarzane przez okres trwania tego uprawnionego interesu.

   W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane są na okres wskazany w zgodzie, przy czym istnieje prawo do odwołania zgody na ich przetwarzane w dowolnej chwili.   4. Z jakich źródeł są pozyskiwane dane osobowe?

   Firma Biomol-Med Sp. z o.o. pozyskuje w ogromnej większości dane osobowe bezpośrednio od Państwa.


   5. Komu są przekazywane i udostępniane dane osobowe?

   Firma Biomol-Med Sp. z o.o. w stosunku do danych osobowych jest ich administratorem, co oznacza to, że to firma Biomol-Med Sp. z o.o. określa cele ich przetwarzania. W związku z powyższym firma Biomol-Med Sp. z o.o. może przekazywać lub udostępniać dane osobowe innym podmiotom, które pozostają w charakterze administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane.

   Tymi podmiotami są na przykład lekarze opisujący analizy, biuro rachunkowe, firma kurierska, dostawca newsletterów.

   Z podmiotami podpisane są umowy powierzenia danych osobowych.

   Firma Biomol-Med Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby wszyscy, którym są przekazywane dane osobowe przestrzegali wysokiego standardu ich ochrony. Firma Biomol-Med Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom, które nie gwarantują odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.

   Firma Biomol-Med Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Unię Europejską.   6. Prawa właściciela danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych


   Prawo dostępu do danych
   Na podstawie tego prawa, właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do informacji, jakie jego dane są przetwarzane, w jakim celu, przez jaki okres, gdzie te dane osobowe są pozyskiwane, komu są przekazywane, kto oprócz firmy Biomol-Med Sp. z o.o. je przetwarza i jakie inne prawa ma właściciel danych. W przypadku jakichkolwiek niejasności można zwracać się do firmy Biomol-Med Sp. z o.o. z zapytaniem pod adresem email: lp.lomoibdoi

   Prawo do sprostowania
   W przypadku, gdy właściciel danych osobowych stwierdzi, że jego przetwarzane dane osobowe są niedokładne lub niepełne, ma prawo wystąpić bez zbędnej zwłoki o ich sprostowanie lub uzupełnienie.

   Prawo do usunięcia
   W niektórych przypadkach właściciel danych osobowych ma prawo, by jego dane osobowe zostały usunięte. Jego dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, jeśli zostanie spełniona którakolwiek z poniższych przesłanek:

   • jego dane osobowe już nie są potrzebne dla celów, dla których były przetwarzane,
   • cofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym chodzi o dane, odnośnie przetwarzania których koniecznie niezbędnym była zgoda, a równocześnie nie istnieje inna przyczyna, dla której nadal miałyby być przetwarzane,
   • korzysta ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzanych danych,
   • przypuszcza, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez firmę Biomol-Med Sp. z o.o. przestało być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,


   Prawo to nie obowiązuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest nadal niezbędne dla wypełniania zobowiązań prawnych przez firmę Biomol-Med Sp. z o.o. a także określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

   Prawo do ograniczenia przetwarzania
   W niektórych przypadkach oprócz prawa do usunięcia danych osobowych, możliwe jest skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. To prawo umożliwia wystąpienie w określonych przypadkach o oznaczenie danych osobowych właściciela danych, aby nie były one już przedmiotem dalszych operacji przetwarzania – w tym wypadku nie jest to jednak ostateczne (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale wyłącznie na określony czas. Firma Biomol-Med Sp. z o.o. musi ograniczyć procedury przetwarzania konkretnych danych osobowych, jeśli:

   • właściciel danych osobowych odmówi potwierdzenia, czy podane dane są aktualne,
   • jego dane osobowe są przetwarzane bez dostatecznej podstawy prawnej (np. ponad ramy tego, do jakich celów można je przetwarzać), ale zamiast żądać ich usunięcia, będzie wolał tylko ograniczyć ich przetwarzanie (np. uważa, że w przyszłości może udzielić firmie Biomol-Med Sp. z o.o. tych danych),
   • nie ma już potrzeby przetwarzania jego danych na potrzeby konkretnych celów, ale uważa, że są konieczne dla określenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych, lub

   wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania.

   Prawo do wniesienia sprzeciwu jest bardziej szczegółowo opisane w punkcie kolejnym. Przez okres wyjaśniania sprzeciwu, firma Biomol-Med Sp. z o.o. jest zobowiązana do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

   Prawo do przenoszenia
   Właściciel danych osobowych ma prawo do uzyskania od firmy Biomol-Med Sp. z o.o. informacji o wszelkich danych osobowych, które jej udzielił i które są przetwarzane na podstawie jego zgody. Jego dane osobowe muszą zostać mu udzielone w formie przejrzystej i czytelnie, powszechnie stosowanej. Aby dane można było łatwiej przenieść mogą być to dane, które są przetwarzane wyłącznie w formie zautomatyzowanej w elektronicznych bazach danych.

   Prawo do sprzeciwu
   Właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do którego dochodzi na podstawie uprawnionego interesu firmy Biomol-Med Sp. z o.o. W takiej sytuacji firma Biomol-Med Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że zaistnieją istotne przesłanki do kontynuowania takiego przetwarzania. W każdym przypadku w takiej sytuacji firma Biomol-Med Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

   Prawo do odwołania zgody
   Jeśli przetwarzanie danych przebiega na podstawie zgody właściciela danych, ma on kiedykolwiek prawo do odwołania zgody na przetwarzanie.

   Prawo do złożenia sprzeciwu
   W związku z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem, właściciel danych osobowych może zwrócić się ze sprzeciwem do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).


   7. Korzystanie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

   Wszelkie kwestie związane z ochroną danych możesz poruszyć pisząc na adres email: lp.lomoibdoi

   Państwa wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w terminie maksymalnie do jednego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza w przypadku zawiłości problemu, firma Biomol-Med Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu na odpowiedź o kolejne dwa miesiące. W takich sytuacjach osoba zainteresowana będzie poinformowana o takim fakcie.


  Twój koszyk
  Zamawiam