Smernica o poskytovaní služieb pacientom spoločnosti NZOZ Biomol-Med

 1. Všeobecné ustanovenia.

1.1. V súlade s požiadavkami čl. 8 zákona z dňa 18. júla 2002 o elektronickom poskytovaní služieb (Ú. v. z roku 2002 č. 144, pol. 1204 v znení nesk. zmien) Smernica určuje druhy a podmienky poskytovania služieb prostredníctvom:

 • Internetového obchodu, vymedzenej časti internetového servisu dostupného na adrese sklep.biomol.pl (ďalej len Servis),
 • Infolinka +48 042 630-49-11 (ďalej len Infolinka),

spoločnosťou Biomol-Med Sp. z o.o. so sídlom v Lodži (ďalej len Spoločnosť).

1.2. Za Používateľa Servisu, ďalej len Používateľa, sa považuje plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony.

1.3. Informácie o Spoločnosti.

Firma: Biomol-Med Spoločnosť s ručením obmedzeným.

Adresa sídla spoločnosti: ul. Huta Jagodnica 41, 94-412 Łódź.

Č. zápisu do obchodného registra Národného súdneho registra, vedeného Okresným súdom mesta Lodž-Śródmieście v Lodži, XX. Ekonomické oddelenie Národného súdneho registra: 0000136366

Základný kapitál: 126 000,00 PLN

DIČ 727-25-73-736, IČO 473083583.

E-mailová adresabiuro@biomol.pl

 

2. Registrácia v systéme

2.1  Registrácia v Servise a jeho využívanie sú bezplatné.

2.2  Pri registrácii je Používateľ povinný uviesť osobné údaje, ktoré požaduje Vlastník Servisu.

2.3  Registrácia Používateľa pozostáva z nasledovných fáz:

 • Založenie konta;
 • Pridanie zvolenej služby do košíka;
 • Zaplatenie objednávky;
 • Po správnom prebehnutí verifikácie platby bude na e-mailovú adresu zaslaný link na e-anketu spolu s číslom vyšetrenia a vyhlásením Používateľa;
 • Používateľ Servisu je povinný túto anketu vyplniť a zaslať vzorku vlasov spolu s vyhlásením na adresu NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o., 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41;
 • Spoločnosť NZOZ Biomol-Med informuje Používateľa o doručení vzorky a o predpokladanom termíne realizácie prostredníctvom e-mailu.

 

3. Realizácia služieb.

3.1  Spoločnosť NZOZ Biomol-Med vyšetrí vzorku, ktorú zaslal Pacient.

3.2  NZOZ Biomol-Med poskytuje inštrukcie týkajúce sa správneho odoberania vzoriek určených na vyšetrenie. Podrobný opis http://biomol.pl/uslugi/

3.3  Kompletné informácie o službách sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti NZOZ Biomol-Med www.biomol.pl

3.4  Na žiadosť klienta poskytujú tieto informácie pracovníci aj telefonicky.

3.5  Analýza vzoriek sa realizuje v termíne, ktorý začína plynúť od dňa doručenia dotazníka, vzorky vlasov a kópie dokladu o zaplatení na adresu spoločnosti NZOZ Biomol-Med:

 • 15 pracovných dní (Prvková analýza vlasov-Zdravotný program, Analýza 12 prvkov- Profylaktický program, Diagnostika stavu výživy, Program Diagnostiky stavu výživy);
 • 10 pracovných dní (ostatné vyšetrenia).

3.6  Spoločnosť NZOZ Biomol-Med informuje pacientov o doručení vzorky a o predpokladanom termíne realizácie prostredníctvom e-mailu v prípade, že pacient:

 • vyplnil dotazník (meno, priezvisko, vek, hmotnosť, výšku, adresu a/alebo e-mail;
 • pripojil doklad o zaplatení a zaplatil poplatok podľa aktuálneho cenníka http://biomol.pl/cennik/
 • odoslal vzorku na základe požiadaviek http://biomol.pl/uslugi/

3.7  V prípade nemožnosti uskutočnenia požadovaných vyšetrení vzhľadom na nadmerné pracovné zaťaženie, dočasnú indispozíciu, prípadne z technických dôvodov, bude Klient informovaný o potenciálnom termíne, v ktorom bude jeho požiadavka realizovaná.

3.8  Všetky nezrovnalosti týkajúce sa požiadaviek uvedených v zmluve alebo v objednávke sa vyjasnia ešte pred uskutočnením výskumov.

3.9  Súkromný ústav zdravotnej starostlivosti Biomol-Med Sp. z o.o. nepraktizuje vykonávanie subdodávok.

3.10  Všetky výskumy, o ktoré požiadajú Klienti a ktoré schváli riaditeľ Laboratória, vykonáva personál laboratória prostredníctvom vybavenia predstavujúceho majetok NZOZ Biomol-Med.

3.11  Pred prijatím zákazky Predstavenstvo NZOZ Biomol-Med zakaždým overí, či disponuje materiálnymi a personálnymi prostriedkami nevyhnutnými na realizáciu daných výskumov.

3.12  Záznamy z kontroly požiadaviek týkajúcich sa výrobku sa zapisujú do histórie výskumu v Intranete. Dôkazom o uskutočnení kontroly požiadaviek týkajúcich sa výrobku je registrácia výskumu v Intranete.

3.13  Spoločnosť NZOZ Biomol-Med vedie dokumentáciu týkajúcu sa popisu jednotlivých vlastností charakteristických pre využívané výskumné metódy.

 

4.  Rozsah výskumov vykonávaných Súkromným ústavom zdravotnej starostlivosti Biomol-Med Sp. z o.o.:

PRVKOVÁ ANALÝZA VLASOV - Zdravotný program (od 3. roku života)

 

Skúmané objekty

Skúmaná vlastnosť

Zdokumentovaný proces vyšetrenia

  - stanovenie 29 prvkov prítomných vo vlasoch;

  - opis typu metabolizmu a zdravotné tendencie;

  - 2 programy výživových doplnkov: vyrovnávajúci na 1-3 mesiace a profylaktický na 6 mesiacov;

  - diéta na 7 dní s receptmi;

  - odporúčaná fyzická aktivita;

  - kalendárik na monitorovanie zdravotného stavu a hmotnosti;

zaslanie výsledkov v papierovej verzii poštou a v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

 

vlasy

 

 

obsah prvkov

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

nechty

obsah prvkov

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

PRVKOVÁ ANALÝZA VLASOV - Analytický program

  - stanovenie 29 prvkov prítomných vo vlasoch;

  - odoslanie výsledkov v elektronickej podobe na e-mailovú adresu (odoslanie papierovej verzie poštou s poplatkom 15 PLN).

vlasy

 

 

obsah prvkov

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

 

nechty

obsah prvkov

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

ANALÝZA 12 PRVKOV - Profylaktický program (od 3. roku života)

  - stanovenie 12 prvkov prítomných vo vlasoch;

  - profylaktický program výživových doplnkov na 3 mesiace;

  - odoslanie výsledkov v papierovej verzii poštou a v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

 

 

 

vlasy

 

 

obsah prvkov

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.

ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.

PB-03

ANALÝZA 12 PRVKOV - Analytický program 

  - stanovenie 12 prvkov prítomných vo vlasoch;

  - odoslanie výsledkov v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

vlasy

 

 

obsah prvkov

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.

ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.

PB-03

ANALÝZA MOČU ZA 24 HODÍN 

  - stanovenie 19 prvkov v 24-hodinovom moči;

  - odoslanie výsledkov v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

moč

 

ICP-OES: Ca, Na, P, K, Mg, B, Zn, Fe, Sr, Al, Cu

ICP-MS: Ni, V, Mo, Co, Pb, Cd, Cr, Mn

PB-04

ANALÝZA TOXICKÝCH PRVKOV

  - stanovenie 5 toxických prvkov vo vlasoch;

  - odoslanie výsledkov v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

 vlasy

obsah prvkov

ICP-OES: Al.;

ICP-MS: Hg, Pb, Cd, As

PB-05

ANALÝZA VODY

  - označenie 19 prvkov vo vode;

  - odoslanie výsledkov v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

 

voda

obsah prvkov

ICP-OES: Ca, Na, P, K, Mg, B, Zn, Fe, Sr, Al, Cu

ICP-MS: Ni, V, Mo, Co, Pb, Cd, Cr, Mn

 

PB-02

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

POPIS k Prvkovej analýze vlasov - Analytického programu (od 3. roku života)

  - opis typu metabolizmu a zdravotné tendencie;

  - 2 programy výživových doplnkov: vyrovnávací na 1-3 mesiace a profylaktický na 6 mesiacov;

  - diéta na 7 dní s receptmi a odporúčaná fyzická aktivita;

  - odoslanie výsledkov v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

DIAGNOSTIKA STAVU VÝŽIVY (od 18. roku života).

Ide o vyšetrenie, ktoré si možno objednať po vykonaní Prvkovej analýzy vlasov - Zdravotného programu. Je potrebné urobiť tak v priebehu 6 mesiacov
do 2 rokov od doručenia Prvkovej analýzy vlasov - Zdravotného programu
pri súčasnom dodržiavaní odporúčaní týkajúcich sa výživových doplnkov a úpravy stravy.
Toto vyšetrenie je určené pre dospelé osoby (od 18. roku života).

  - stanovenie 29 prvkov prítomných vo vlasoch;

  - porovnanie so skôr vykonanou Prvkovou analýzou vlasov - Zdravotným programom;

  - opis typu metabolizmu;

  - profylaktický program výživových doplnkov na 12 mesiacov;

  - diéta na 14 dní s receptmi a odporúčaná fyzická aktivita;

  - odoslanie výsledkov v papierovej verzii poštou a v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

PROGRAM DIAGNOSTIKY STAVU VÝŽIVY (od 18. roku života)

Zahŕňa vykonanie najskôr Prvkovej analýzy vlasov - Zdravotného programu a následne v priebehu 6 mesiacov do 2 rokov vykonanie Diagnostiky stavu výživy. Ide o vyšetrenia, ktoré sa kupujú spolu s platbou vopred
určené pre jednu osobu s názvom Program diagnostiky stavu výživy. Za účelom vykonania Programu je potrebné vykonať platbu a skontaktovať sa s nami, aby ste dostali príslušné dotazníky k vyšetreniu.
Toto vyšetrenie je určené pre dospelé osoby (od 18. roku života).

DOPLNKOVÝ POPIS V INOM JAZYKU zaslaný v papierovej verzii poštou (Od 3. roku života)

Týka sa:

  - Prvkovej analýzy vlasov - Zdravotného programu - dostupná v nasledovných jazykoch: anglickom, nemeckom, českom, ruskom, ukrajinskom;

  - Prvkovej analýzy vlasov - Zdravotného programu (bez diéty) - dostupná v nasledovných jazykoch: slovenskom, francúzskom, talianskom, rumunskom, maďarskom;

  - Analýzy 12 prvkov - Profylaktického programu - dostupná v nasledovných jazykoch: anglickom, nemeckom, českom, ruskom, ukrajinskom, slovenskom, francúzskom, talianskom, rumunskom, maďarskom;

OPÄTOVNÉ ZASLANIE VÝSLEDKU v papierovej verzii poštou

Týka sa:

  - Prvkovej analýzy vlasov - Zdravotného programu;

  - Diagnostiky stavu výživy;

  - Analýzy 12 prvkov - Profylaktického programu;

  - zaslania Popisu k Prvkovej analýze vlasov - Analytického programu

 

5.  Poskytovanie služieb

5.1  Spoločnosť NZOZ Biomol-Med disponuje kompletným administratívnym a technickým vybavením nevyhnutným pre správne vykonávanie procesov v rozsahu svojej činnosti.

5.2  Výbava a softvérové vybavenie, ktoré spoločnosť NZOZ Biomol-Med využíva na vykonávanie procesov výskumov, zaručuje presnosť a spĺňa požiadavky stanovené v špecifikáciách, ktoré sa týkajú výskumnej činnosti.

5.3  Popis výskumu predstavuje know-how spoločnosti NZOZ Biomol-Med a jeho jednotlivé elementy sa nachádzajú v popise bodu 4 tejto Smernice a na biomol.pl/usługi/

5.4  Odporúčané doplnky výživy sú vo výsledku vyšetrenia uvedené v systematických názvoch. Sú všeobecne dostupné a dajú sa zakúpiť v lekárni, v obchodoch s bylinkami alebo na internete. Spoločnosť Biomol-Med neuvádza obchodné názvy odporúčaných preparátov a súčasne nerobí reklamu žiadnej firme zaoberajúcej sa distribúciou výživových doplnkov. Odporúčame však zabezpečiť si prípravky prírodného pôvodu. Pacient si preparáty kupuje na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom záujme by mal ich zloženie konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.

5.5  Vo výsledkoch odporúčaná diéta je optimálnou diétou pre konkrétny typ metabolizmu a potreby organizmu pacienta. Úlohou tejto diéty je načrtnúť stravovacie návyky, ktorých by sa mal pacient držať, s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov a za účelom čo najpresnejšieho stanovenia programu výživových doplnkov. Odporúčaná metabolická diéta nezohľadňuje dovtedajšie stravovacie návyky vyšetrovanej osoby.

5.6  Konzultácia výsledku s Používateľom Servisu je bezplatná, prebieha telefonicky a neúčtuje sa do nákladov za vykonané vyšetrenia.

5.7  Vlastník Servisu informuje Používateľov o možnostiach konzultácie a určí termín (jeden deň v týždni vo vybraných hodinách) upozorňujúc na to, že rozhovor:

 • je jednorazový;
 • prebieha po uvedení čísla vyšetrenia daného Používateľa;
 • sa môže týkať výlučne odporúčanej diéty a výživy uvedenej vo výsledku vyšetrenia (analytické vyšetrenia sa nekonzultujú);
 • sa zaznamenáva do histórie vyšetrenia;
 • nie je možné reklamovať;
 • nie je formou terapie;

 

6. Zodpovednosť a výhrady

6.1  Servis spravuje spoločnosť NZOZ Biomol-Med.

6.2  Vlastník Servisu vynakladá maximálne úsilie na to, aby všetky sprístupnené funkcie Servisu pracovali plynule a bez problémov.

6.3  Vlastník Servisu si vyhradzuje právo na dočasné pozastavenie dostupnosti Servisu za účelom jeho zdokonaľovania alebo rozvoja.

6.4  Vlastník Servisu nenesie zodpovednosť za:

 • dôsledky zverejnenia prihlasovacieho mena a hesla bez ohľadu na to, či tretie osoby získali prístup k týmto informáciám so súhlasom alebo bez súhlasu Používateľa;
 • škody spôsobené používaním Servisu Používateľom nevhodným spôsobom, nerešpektujúcim túto Smernicu;
 • problémy s fungovaním Servisu v prípade, že k nim došlo v dôsledku okolností, ktoré Vlastník Servisu nemohol aj pri náležitej dôslednosti predvídať alebo ktorým nemohol predísť, zvlášť v prípade problémov fungovania Servisu súvisiacich s kvalitou služieb telekomunikačných operátorov;
 • náhle prerušenie fungovania Servisu spôsobené poruchou zariadenia, informačných systémov alebo inými okolnosťami nezávisiacimi od vôle Vlastníka.

7.  Ochrana osobných údajov / Bezpečnostná politika

 1. Vlastník Servisu vynakladá maximálne úsilie na to, aby boli všetky osobné údaje Používateľov chránené prostredníctvom použitia najnovších technológií, v súlade s platnými bezpečnostnými požiadavkami so súčasným zachovaním dôvernosti.
 2. Vlastník Servisu sa zaväzuje uchovávať a zverejňovať informácie, ktoré mu zverí Používateľ v súlade s platnými právnymi normami.
 3. Je zakázané kopírovať / využívať informácie dostupné v Servise sklep.biomol.pl, www.biomol.pl bez súhlasu Vlastníka.


8.  Administrátor Servisu

8.1  Za ochranu spracovávaných osobných údajov Používateľov ručí Vlastník Servisu

8.2  Ochranu osobných údajov Používateľov zabezpečuje:

 • Systém šifrovania prenosu údajov;
 • Login – e-mailová adresa Používateľa;
 • Heslo – uvádzané Používateľom počas prihlasovania sa do Servisu;

8.3  Vlastník Servisu realizuje ochranu a bezpečnosť osobných údajov v Servise prostredníctvom:

 • systémového prihlásenia obsahujúceho informácie o dátumoch a časoch
 • bezpečného prenosu údajov s využitím protokolu HTTPS;
 • šifrovania údajov s využitím protokolu SSL;
 • zabezpečenia prístupu k osobným údajom Používateľa prostredníctvom Hesla;
 • adekvátnych technických a organizačných prostriedkov využívaných v závislosti od charakteru a kategórie údajov zverejnených v Servise.

 

9. Používateľ

9.1  Používateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom v Servise a na ich opravu prostredníctvom administrátora.

9.2  Používateľ nesmie v Servise umiestňovať obsah, ktorý nesúvisí s rozsahom činnosti Servisu, predovšetkým obsah, ktorý je v rozpore s právom, morálkou a zásadami spoločenského života ako aj obsah reklamného charakteru.

9.3  Z bezpečnostných dôvodov by Heslo Používateľa nemalo byť rovnaké ako Heslo používané v e-mailovej schránke Používateľa a v iných servisoch, v ktorých sa požaduje použitie hesla (napr. internetové fóra, blogy atď.).

9.4  Ak má Používateľ podozrenie, že na jeho konto má prístup neoprávnená osoba, informuje o tejto skutočnosti Vlastníka Servisu odoslaním e-mailovej správy na adresu: biuro@biomol.pl

9.5  Používateľ má právo žiadať doplnenie, aktualizáciu a opravu jeho osobných údajov.

 

10. Reklamácie

10.1 Reklamácie týkajúce sa nesprávneho fungovania Servisu môže Používateľ nahlásiť:

 • počas osobnej návštevy v spoločnosti NZOZ Biomol-Med.;
 • odoslaním reklamácie poštou na adresu: NZOZ Biomol-Med., 94-412 Łódź, Huta Jagodnica 41;
 • odoslaním reklamácie elektronickou cestou na e-mailovú adresu: biuro@biomol.pl

10.2 Vlastník Servisu je povinný zaujať stanovisko k reklamácii do 14 dní od dátumu jej doručenia, uvádzajúc či reklamáciu uznáva a akým spôsobom ju plánuje zohľadniť alebo informujúc o nepostačujúcich dôvodoch na uznanie reklamácie spolu s odôvodnením negatívneho stanoviska. Odpoveď na reklamáciu zasiela Vlastník Servisu Používateľovi elektronickou cestou, na e-mailovú adresu uvedenú vo Vyhlásení.

10.3 Vlastník Servisu nenesie zodpovednosť za technické problémy / obmedzenia na strane Používateľa, ktoré mu znemožňujú bezchybné využívanie Servisu. S cieľom využívania Servisu musí Používateľ disponovať počítačovým vybavením s prístupom na internet a s internetovým prehliadačom.

 

11. Zmeny Smernice

11.1 Vlastník Servisu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie tejto Smernice. Aktuálna verzia Smernice je dostupná na adrese sklep.biomol.pl/regulamin.

11.2 Informácie o zmene Smernice budú Používateľovi zaslané prostredníctvom správy v Servise. O tejto správe bude Používateľ informovaný zaslaním upozornenia na e-mailovú adresu uvedenú vo Vyhlásení.

11.3 Zmenená verzia Smernice nadobúda platnosť v momente jej zverejnenia v Servise.